AK Parti Akdağmadeni 7. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Akdağmadeni 7. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

1 PROJE 6 HİZMET

1 PROJE 6 HİZMET

Ticaret Ve Kültür Merkezi Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

Ticaret Ve Kültür Merkezi Çevre Düzenleme Çalışmaları Başladı

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ OLUKÖZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ OLUKÖZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

İHALE İLANI

İHALE İLANI

KADIPINARI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 321, 325 VE 334 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDAÜSTYAPI YAPIM İŞİ – ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
KADIPINARI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 321, 325 VE 334 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDAÜSTYAPI YAPIM İŞİ   – ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  İHALE İLANI

Kadıpınarı Orman İşletme Şefliği 321, 325 ve 334 Kod Nolu Orman Yollarında Üstyapı yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN                                                     : 2020/351809 1-İdarenin a) Adı                                                  : ORMAN […]

Kadıpınarı Orman İşletme Şefliği 321, 325 ve 334 Kod Nolu Orman Yollarında Üstyapı yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2020/351809

1-İdarenin

a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

                                                              AKDAĞMADENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

                                                              KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                             : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK

                                                              CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası                : 3543141229 – 3543144035

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                  : Kadıpınarı Orman İşletme Şefliği 321, 325 ve 334 

                                                              Kod Nolu Orman Yollarında Üstyapı yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                  : Kadıpınarı Orman İşletme Şefliği 321, 325 ve 334

                                                              Kod Nolu Orman Yollarında 12+000 Km Orman                                                                  Yolu Üstyapı Yapım İşi

                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü

                                                              Kadıpınarı Orman İşletme Şefliği 321, 325 ve 334 

                                                            Kod Nolu Orman Yolları güzergahında yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi                           :Yer tesliminden itibaren 60(altmış) takvim günüdür

d) İşe başlama tarihi                            : Sözleşme İmzalandığı tarihten itibaren 5 gün

                                                              içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati          : 22.07.2020 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri   : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü

(e-tekliflerin açılacağı adres)                 Müdür Yardımcısı Çalışma Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri;

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve Benzer işlere denk sayılacak

Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan Benzer İş Gruplarından (A) Alt Yapı İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

İnşaat Mühendisi veya Orman Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin

reddedilecektir.

  • Etiketler
  • Yorumla
KÖŞE YAZARLARI

Sizce web sayfamız nasıl?

Sonuçları Göster

Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz